Monthly Archives: ינואר 2014

מרכז הסרטן בבאר שבע

מקום ראשון בתחרות אדריכלית עבור תכנון מבנה ממוגן המרכז את שירותי האשפוז, אשפוז היום, המרפאות ומעבדות המחקר האונקולוגיות לכל האזור הדרומי של ישראל, בשטח של 16.000 מ"ר מסביב לגינת מרפא שתוכננה במיוחד  לפרויקט הזה.